ANBI

Basisgegevens Stichting Vrienden van Park Rusthoff.
Het is dankzij uw giften en donateurbijdragen dat de Stichting Vrienden van Park Rusthoff haar taken voor Park Rusthoff kan uitvoeren.
In financieel opzicht is de Stichting Vrienden van Park Rusthoff een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat wil zeggen dat giften en notariële schenkingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

Wij hopen u spoedig als nieuwe donateur te begroeten. Voor nadere informatie klik op nevenstaande link Vriend worden of klik op de link aan de linkerzijde van deze pagina.

Door de ANBI status is het mogelijk belastingvrij te schenken. Hoe U dat doet leest U ineen aparte brief; klik hier; u dient een apart formulier in te vullen, voor het formulier klikt U hier.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden.

Naam:
Stichting Vrienden van Park Rusthoff

Registratienummer bij Belastingdienst:
811084127

Bankrekeningnummer:
NL25RABO 0357 2443 97

Contact gegevens:
Stichting Vrienden Park Rusthoff,
Nachtegaallaan 9,
2172 JP Sassenheim.

Beleidsplan

Voor meer informatie over het Beleidsplan klik op onderstaande link:

Beleidsplan stichting Vrienden van Park Rusthoff 08-03-2022

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Stichting  Vrienden van Park Rusthoff.

De stichting Vrienden van Park Rusthoff is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een bestuur, dat benoemd wordt op basis van coöptatie. Daarnaast zijn er een groot aantal donateurs. De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun geleverde prestaties. Zij doen dat onbetaald en vrijwillig. Aantoonbaar gemaakte kosten die bestuursleden maken voor hun activiteiten, zoals de aanschaf van artikelen ten behoeve van de stichting komen voor vergoeding in aanmerking, mits vooraf goedgekeurd door het bestuur.

Doelstelling

Doelstelling Stichting Vrienden van Park Rusthoff.

De Stichting Vrienden van Park Rusthoff is op 18 maart 2002 opgericht, met als in de statuten geformuleerd doel: “het bevorderen van het behoud en de revitalisering van het monument Park Rusthoff in de gemeente Sassenheim, en voorts al datgene te verrichten dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De stichting heeft als belangrijkste inkomstenbron de bijdragen van de ongeveer 600 donateurs, die jaarlijks 15,= euro of meer per donateur inleggen.
De stichting besteedt haar gelden aan projecten die het gebruik van het park stimuleren en objecten die de functie van het park verrijken.

Financieel verslag Stichting Vrienden 2021

Voor meer informatie over het financieel verslag  2021 klik op onderstaande link:

Financieel verslag 2021 Stichting Vrienden Park Rusthoff